Skonsolidowany raport roczny SRR 2022

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR
2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy
2022
obejmujący okres
od
2022-01-01
do
2022-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania:
2023-03-31
BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON
Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-516
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Starościńska
5
(ulica)
(numer)
022 7214001
022 7214004
(telefon)
(fax)
bioinfo@bioton.com
www.bioton.com
(e-mail)
(www)
5210082573
001384592
(NIP)
(REGON)
259400I5R1L3OPCGII81
0000214072
(LEI)
(KRS)
(firma audytorska)
AAAAABBBBBCCCCC