Regulamin serwisu

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.bioton.com zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730.).
 2. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Serwisu, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin w szczególności określa:
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • Tryb postępowania reklamacyjnego.

§2.

Definicje

 1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:
 • BIOTON – łącznie nazwane następujące podmioty BIOTON S.A.; ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa; KRS nr KRS 0000214072; NIP 521-008-25-73
 • Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – serwis internetowy należący do BIOTON i w ramach którego Spółka świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.bioton.com.
 • Użytkownik – podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 • Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez BIOTON.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730.).
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.

§3.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez BIOTON umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez BIOTON za pośrednictwem strony bioton.com jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika co najmniej następujących wymogów:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka akceptująca pliki cookie.
  • następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 64, Firefox 59, Safari 11, iOS Safari 10.3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16. – stan na 2019-07-10, w przyszłości – 2 wersje wstecz od aktualnej.

§4.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony www.bioton.com, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze strony Serwisu.
 3. BIOTON zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. Wszystkie Usługi świadczone przez BIOTON za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

§5.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu Spółka świadczy następujące usługi:
  • Zapewnienie dostępu online do całości zasobów Serwisu,
 2. Strona internetowa BIOTON jest dostępna dla użytkowników przez 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. BIOTON zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji Serwisu lub oprogramowania służącego do świadczenia usługi.
 4. BIOTON zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.
 5. BIOTON zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 7. Czasem właściwym dla Serwisu BIOTON jest czas właściwy dla terytorium Polski.

§6.

Dane osobowe

 1. BIOTON przetwarza zgromadzone Dane Osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Kontaktu oraz Zgłoszenia Działania Niepożądanego Leku, czy ciągłego zapewnienia dostępu do Serwisu oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów BIOTON, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.
 2. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.
 4. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności oraz w Polityce cookies zamieszczonej w Serwisie pod adresem:

§7.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług elektroniczne.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej BIOTON reklamacje@bioton.com, telefonicznie pod numerami: 22 721 41 18, 510 024 518 lub w formie pisemnej na adres BIOTON.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz przedmiot reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, BIOTON niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 5. BIOTON dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 od dnia wpłynięcia. w ciągu 30 dni roboczych.
 6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie ust. 5 powyżej, BIOTON powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§8.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez BIOTON lub zmiany obowiązującego prawa.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. BIOTON poinformuje Użytkowników o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Utwory umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 121 z póżn. zm.), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r, nr 90, poz. 631 z późn.zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003, nr 119, poz. 1117. z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503. z późn.zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.