Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr
2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dla
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego
2022
obejmujące okres
od 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
MSSF
w walucie
data przekazania:
2022-08-31
BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON
Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-516
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Starościńska
5
(ulica)
(numer)
022 7214001
022 7214004
(telefon)
(fax)
bioinfo@bioton.com
www.bioton.com
(e-mail)
(www)
5210082573
001384592
(NIP)
(REGON)
(firma audytorska)
AAAAABBBBBCCCCC