Korekta raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2021

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
6
/
2022
Data sporządzenia:
2022-04-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Korekta raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A. („Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za 2021 r. został uzupełniony o załączone dokumenty: • informację Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej; • oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące funkcjonowania komitetu audytu; • ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych. Informacje i dane finansowe zawarte w raportach okresowych, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 31 marca 2022 r. nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim
AAAAABBBBBCCCCC