Raport roczny RR 2020

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR
2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy
2020
obejmujący okres od
2020-01-01
do
2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według
MSR
w walucie
data przekazania:
2021-03-31
BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON
Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-516
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Starościńska
5
(ulica)
(numer)
022 7214001
022 7214004
(telefon)
(fax)
bioinfo@bioton.com
www.bioton.com
(e-mail)
(www)
5210082573
001384592
(NIP)
(REGON)
259400I5R1L3OPCGII81
0000214072
(LEI)
(KRS)
(firma audytorska)
AAAAABBBBBCCCCC