Regulamin

Infolinii Edukacyjnej "Zapytaj Specjalistę"

§ 1
Informacje podstawowe oraz warunki korzystania z Infolinii Edukacyjnej

 1. Właścicielem infolinii edukacyjnej „ZAPYTAJ SPECJALISTĘ” (dalej jako „INFOLINIA EDUKACYJNA”), jest BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu przy ul. Poznańskiej 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000036599, NIP 534-19-88-452, REGON 012877952, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000.000,00 zł, pokrytym w całości („BMA”).
 2. Podstawową funkcją Infolinii Edukacyjnej jest udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników Infolinii Edukacyjnej dotyczących kwestii diabetologicznych. Odpowiedzi na pytania są udzielane przez: Specjalistę diabetologa, pielęgniarkę/edukatora diabetologicznego oraz dietetyka („SPECJALISTA”).
 3. Korzystanie z Infolinii Edukacyjnej jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. BMA prowadzi Infolinię Edukacyjną w dniach i godzinach wskazanych na stronie www.bioton.com.

§ 2
Zakres działalności Infolinii Edukacyjnej

 1. Za pośrednictwem Infolinii Edukacyjnej użytkownicy mają możliwość zadawania pytań Specjaliście. Pytania można zadawać na infolinii pod numerem telefonu 22 721 40 20 bądź przesyłając je pocztą elektroniczną pod adresem e-mail lekarz@bioton.com oraz dietetyk@bioton.com.
 2. BMA dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na zadane przez użytkownika pytanie, ale nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, w szczególności, gdy będą one dotyczyły konkretnej sytuacji klinicznej u konkretnego użytkownika, co do której zachodzi domniemanie, że odpowiedź mogłaby wpłynąć na proces diagnostyczno-terapeutyczny.
 3. Uzyskana za pośrednictwem Infolinii Edukacyjnej informacja nie może stanowić dla użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.

§ 3
Użytkownik

 1. Użytkownikiem Infolinii Edukacyjnej może być każda osoba fizyczna.
 2. Dodzwonienie się do Specjalisty bądź wysłanie wiadomości e-mail do Specjalisty oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Żadne dane osobowe użytkownika nie zostaną opublikowane.
 4. Korzystanie z Infolinii Edukacyjnej przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach Infolinii Edukacyjnej podczas rozmowy ze Specjalistą zostały zarejestrowane i umieszczone w bazie BMA.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste Specjalisty lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli w ramach Infolinii Edukacyjnej, Specjalista stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać rozmowę.

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Infolinii Edukacyjnej jest BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe podane podczas rozmowy ze Specjalistą bądź przesłane pocztą elektroniczną, użytkownik udostępnia w sposób dobrowolny.
 3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i zapewnienia możliwości ewentualnego kontaktu z użytkownikiem, co stanowi realizację prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., „RODO”.), a także stanowi wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń praw i roszczeń, co jest prawnie usprawiedliwionym interesem dla przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust.2 lit. f RODO).
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich usunięcia oraz uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO).
 6. Dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć upoważnieni pracownicy BMA odpowiedzialni za obsługę Infolinii Edukacyjnej, a także obsługujący BMA usługodawcy np. firmy świadczące usługi informatyczne, firmy odpowiedzialne za utrzymywanie i moderowanie strony internetowej BMA, a także dostawcy usług pocztowych i ich upoważnieni pracownicy, którym dane osobowe będą ujawniane wyłącznie po to by mogli prawidłowo świadczyć takie usługi i tylko
  w niezbędnym do tego celu zakresie.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z BMA elektronicznie za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: e-mail iod@bioton.com). Ponadto użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BMA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane tak długo jak długo będą one niezbędne BMA do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. udzielenia użytkownikowi informacji, odpowiedzi na pytanie), jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez użytkownika zgody bądź złożenia przez niego sprzeciwu. BMA może być zobowiązany do przetwarzania danych osobowych użytkowników przez określony czas z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 9. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej bioton.com

§ 5
Reklamacje

 1. Zakłócenia w działaniu Infolinii Edukacyjnej mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłaszanie nieprawidłowości BMA.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez BMA w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje mogą być kierowane do BMA pocztą elektroniczną pod adresem wymienionymi w §1 niniejszego Regulaminu.

§ 6
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Wszystkie informacje udzielane przez Specjalistę mają charakter edukacyjny i zawierają ogólne wiadomości medyczne. Nie stanowią one porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wraz z późniejszymi zmianami. BMA nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Specjalisty nie stosującego się do wyżej wskazanych wytycznych.
 2. BMA jako właściciel Infolinii Edukacyjnej dokłada wszelkich starań, aby Infolinia Edukacyjna działała w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże BMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez BMA lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich.
 3. BMA zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Infolinii Edukacyjnej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Wszelkie treści chronione są prawem autorskim. Zabronione jest bez zgody BMA wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści.
 5. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa BMA lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione. BMA nie ponosi odpowiedzialności za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 6. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje dotyczące Infolinii Edukacyjnej mogą być kierowane do BMA telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bioinfo@BMA.com

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej BMA dostępnej pod adresem: bioton.com w zakładce Zapytaj Specjalistę
 2. BMA może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.