XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego – Pacjent jako podmiot i partner w insulinoterapii czyli „medycyna realna”- Sesja Firmy Bioton

Firma BIOTON, w ramach tegorocznej, wyjątkowej edycji Zjazdu PTD, zorganizowała Sesję: Pacjent
z cukrzycą typu 2 jako podmiot i partner w insulinoterapii, czyli „medycyna realna”. Do udziału
w wydarzeniu zaprosiła prof. Krzysztofa Strojka, prof. Tomasza Klupę, dr n. med. Janinę Kokoszkę-Paszkot oraz mgr Beatę Stepanow.

Sesja, tak jak nowoczesne leczenie, miała charakter interdyscyplinarny. Z jednej strony traktowała
o możliwościach stosowania wybranych terapii dla pacjentów, z drugiej – pokazała, że opieka około-cukrzycowa, a więc ruch i dieta są równie ważne w leczeniu cukrzycy.

 

Pacjent w centrum uwagi

Sesja rozpoczęła się wykładem zatytułowanym „Pacjent w centrum uwagi – zasady postępowania u chorych z cukrzycą typu drugiego leczonych insuliną”, w którym skupiono się na wieloetapowym podejściu do pacjenta w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Zarówno wytyczne amerykańskie (ADA), jak i europejskie (EASD) stawiają pacjenta w centrum uwagi i przede wszystkim mają na celu zapobiegać powikłaniom cukrzycowym oraz poprawiać jakość życia chorych. Następujące spostrzeżenia zostały przedstawione:

  • Opóźnienie wdrożenia insulinoterapii w Polsce wynosi średnio 6 lat i w wielu przypadkach jest nieuzasadnione.
  • Aż 2/3 pacjentów przyjmujących insulinę jest niewyrównanych metabolicznie.
  • Główną zaletą insuliny, w porównaniu do leków doustnych, jest nieograniczony wpływ hipoglikemizujący (wytyczne ADA, EASD).
  • Kontrolę glikemii na czczo można uzyskać ludzką insuliną NPH lub za pomocą długo działającego analogu insuliny, a sama insulina bazalna jest najwygodniejszym, początkowym schematem leczenia insuliną, który można połączyć m.in. z metforminą,
  • Wykazano, że długo działające podstawowe analogi zmniejszają ryzyko objawowej i nocnej hipoglikemii w porównaniu z insuliną NPH, chociaż zalety te są na ogół niewielkie i mogą nie utrzymywać się. Według ADA terapia insuliną NPH jest równoważna z długodziałającym analogiem insuliny.
  • Wytyczne brytyjskie NICE zalecają rozpoczynanie insulinoterapii od insuliny ludzkiej NPH,
    a w przypadku HbA1c ≥ 9 wytyczne mówią o stosowaniu krótko działającej insuliny ludzkiej lub mieszanek insuliny ludzkiej.

 

Efektywne wdrożenie diety w cukrzycy

W wykładzie na temat ustalania docelowego modelu leczenia
u pacjentów chorych na cukrzycę w oparciu o ich indywidualną dietę, podkreślono, że nie sposób podjąć decyzji o modelu leczenia, jeśli nie mamy pełnego obrazu klinicznego pacjenta, zawierającego również wywiad w kierunku profilu żywieniowego.

Podczas podejmowania decyzji o modelu leczenia trzeba wziąć pod uwagę dietę
w szczególności u pacjentów, u których rozważana jest terapia mieszankami insuliny ludzkiej,
a najlepszym kandydatem do mieszanek insuliny ludzkiej jest pacjent spożywający 5-6 posiłków dziennie, jedzący obfite śniadania (nisko-indeksowe) oraz lekki, mało-węglowodanowy obiad.

Amerykańskie Towarzystwo Chorób Serca wskazuje, że zwiększona liczba posiłków (czyli 5-6) daje większą ochronę sercowo-naczyniową.

 

Wstań i idź – aktywizacja pacjenta w leczeniu cukrzycy typu 2

Niezwykle ważne jest interdyscyplinarne podejście do pacjenta, również przez pryzmat jego aktywności fizycznej, podkreślono w wykładzie wagę indywidualizacji w medycynie i aktywności fizyczną jako formy profilaktyki, która hamuje patologię starzenia się i promuje prozdrowotny styl życia.

Dzisiaj obserwujemy  problem starzejącego się społeczeństwa, europejskie prognozy na 2060 rok, zakładają, że w Polsce wówczas osoby powyżej 65 r.ż. będą stanowić aż 30% społeczeństwa.

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem terapii, jednak należy przykładać dużą wagę do dopasowania aktywności do indywidualnych możliwości pacjenta, gdyż przy całym dobrodziejstwie aktywności fizycznej chorych na cukrzycę, trzeba pamiętać o możliwości wystąpienia hipoglikemii oraz zabezpieczaniu przed jej pojawianiem się.

 

Która godzina? Już czas! Holistyczna edukacja diabetologiczna

W ostatnim wykładzie podczas sesji BIOTON na Zjeździe PTD także zwrócono uwagę na indywidualne podejście do każdego pacjenta i  na  wagę odpowiedniej edukacji chorych na cukrzycę. Edukacja ta, by była efektywna, musi być prowadzona przez wykwalifikowany personel medyczny, przygotowany do różnego typu pacjentów, w szczególności tych z zaburzonymi funkcjami poznawczymi.

Holistyczne podejście do pacjenta może sprawdzić się jedynie wtedy, kiedy dotyczy znajomości wielu zagadnień wokół pacjenta oraz uwzględnia interdyscyplinarny charakter cukrzycy.