Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
2
/
2024
Data sporządzenia:
2024-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023 z dnia 29.03.2024 r. na dzień 28.03.2024 r. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym raportem bieżącym 1/2024 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.