Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2024

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
1
/
2024
Data sporządzenia:
2024-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2024
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024: 1. skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne: • za I kwartał 2024 r. – 30 kwietnia 2024 r., • za III kwartał 2024 r. – 31 października 2024 r. 2. skonsolidowany "rozszerzony" raport półroczny: • za I półrocze 2024 r. – 27 sierpnia 2024 r. 3. raporty roczne za rok 2023: • jednostkowy – 29 marca 2024 r. • skonsolidowany – 29 marca 2024 r. Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2024 r. Ponadto zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.