Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
8
/
2022
Data sporządzenia:
2023-06-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26.06.2023 r. Zarząd podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie („UHY”) wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy na audyt Sprawozdań Finansowych za lata 2022-24, zawartej w dniu 20.06.2022 r. na rzecz UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Oświadczenie”). Na dzień 01.07.2023 r. planowana jest reorganizacja grupy kapitałowej UHY ECA. O wyborze „UHY” jako podmiotu dokonującego przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31.12.2022 r., 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r. oraz przeglądu sprawozdań finansowych na dzień 30.12.2022 r., 30.06.2023 r. i 30.06.2024 r. (jednostkowych i skonsolidowanych) Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 21.04.2022 r.
AAAAABBBBBCCCCC