Zawarcie Aneksu Nr 5 do Umowy pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
7
/
2023
Data sporządzenia:
2023-06-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zawarcie Aneksu Nr 5 do Umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zwrócił się do UNIAPEK S.A z siedzibą w Warszawie o zmiany w harmonogramie płatności Umowy pożyczki z dnia 16.11.2018 r. na kwotę 7 000 000 USD („Umowa pożyczki”), w zakresie wsparcia Spółki co do kapitału obrotowego na okres 6 miesięcy, w związku z bieżącym rozwojem działalności Spółki. Umowa pożyczki nie jest zabezpieczona. W wyniku przeprowadzonych negocjacji uzgodniony został nowy harmonogram i projekt aneksu do Umowy Pożyczki. W dniu dzisiejszym został zawarty Aneks nr 5 do Umowy pożyczki z UNIAPEK S.A. i obowiązuje od dnia zawarcia. Aneks nr 5 do Umowy pożyczki wydłużył termin trwania Umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz zmienił harmonogram spłat pożyczki. Kwota wymagana do spłaty na dzień zawarcia Aneksu nr 5 wynosi 3 400 000 USD (trzy miliony czterysta tysięcy). Spółka informowała o Umowie pożyczki i zmianach w raportach: nr 23/2019 z 04.09.2019, nr 32/2019 z 04.11.2019, nr 35/2019 z dnia 18.11.2019, nr 6/2021 z dnia 14.06.2021, nr 14/2021 z dnia 30.11.2021, nr 13/2022 z dnia 01.12.2022.