Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
3
/
2023
Data sporządzenia:
2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku, o godz. 10:00, w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. wraz z dokumentami stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A., są dostępne na stronie Spółki: https://bioton.com/inwestor/walne-zgromadzenia/