Korekta raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2022

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
4
/
2023
Data sporządzenia:
2023-05-23
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Korekta raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A. („Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za 2022 r. został uzupełniony o ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych (załącznik do raportu). Informacje i dane finansowe zawarte w raportach okresowych, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 31 marca 2023 r. nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.