Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
2
/
2023
Data sporządzenia:
2023-04-18
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że 18 kwietnia 2023 r. został powołany Zarząd Spółki na kolejną kadencję przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „Rada Nadzorcza”). Rada Nadzorcza powołała Pana Jeremy Launders na stanowisko Prezesa Zarządu Bioton S.A. oraz Pana Adama Polonka na stanowisko Członka Zarządu. Życiorysy wymienionych powyżej członków Zarządu, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://bioton.com/wizytowka/jeremy-launders/ https://bioton.com/wizytowka/adam-polonek/ Działalność Pana Jeremy Launders oraz Pana Adama Polonka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Jeremy Launders oraz Pan Adam Polonek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jeremy Launders oraz Pan Adam Polonek nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.