Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2023

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
1
/
2023
Data sporządzenia:
2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023: 1. skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne: • za I kwartał 2023 r. – 28 kwietnia 2023 r., • za III kwartał 2023 r. – 31 październik 2023 r. 2. skonsolidowany "rozszerzony" raport półroczny: • za I półrocze 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r. 3. raporty roczne za rok 2022: • jednostkowy – 31 marca 2023 r. • skonsolidowany – 31 marca 2023 r. Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2023 r. Ponadto zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
AAAAABBBBBCCCCC