Spłata kredytu udzielonego przez Bank of China

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
12
/
2022
Data sporządzenia:
2022-08-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Spłata kredytu udzielonego przez Bank of China
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka / Pożyczkobiorca) informuje, że w dniu 26.08.2022 r. Spółka dokonała przedterminowej spłaty całości zadłużenia w łącznej wysokości EUR 1 804 632,50 (Kwota Zadłużenia) na podstawie, zawartej w dniu 14 stycznia 2019 r., z późniejszymi zmianami umowy kredytu, pomiędzy Pożyczkobiorcą oraz Bioton Marketing Agency Sp. z o.o. i Biolek Sp. z o.o., jako gwaranci z BANK OF CHINA (EUROPE poprzednio: LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działająca przez BANK OF CHINA (EUROPE poprzednio: LUXEMBOURG) S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie (Bank/Pożyczkodawca) - Senior Facility Agreement (Umowa Kredytu). Strony uzgodniły, że ze skutkiem otrzymania przez Bank Kwoty Zadłużenia wszystkie zabezpieczenia ustanowione na mocy Umowy Kredytu w pełni i nieodwołalnie wygasają. W celu przedpłaty swojego zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu, Spółka zawarła umowę kredytu na warunkach rynkowych wraz z zabezpieczeniami na łączna kwotę PLN 15 000 000,00 z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, należy podkreślić iż warunki kredytowe w tym marża była korzystniejsza dla Spółki. Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2019 o zawarciu Umowy Kredytu.
AAAAABBBBBCCCCC