Odmowa przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy Skargi Kasacyjnej AIS INVESTMENT 2 SP. Z O.O.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
11
/
2022
Data sporządzenia:
2022-08-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Odmowa przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy Skargi Kasacyjnej AIS INVESTMENT 2 SP. Z O.O.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A., z siedzibą w Warszawie ("Spółka/Bioton S.A.") informuje, że dziś otrzymał postanowienie Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej AIS Investment 2 Sp. z o.o. ("AIS") od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy wydanego dnia 31 marca 2021 r. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na transakcję sprzedaży SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków transakcji, podjętej w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton S.A. Spółka informowała o oddaleniu przez Sąd Okręgowy powództwa AIS przeciwko Bioton S.A. raportem nr 4/2020 oraz o oddaleniu przez Sąd Apelacyjny apelacji od wyroku Sądu Okręgowego złożonej przez AIS raportem 3/2021 oraz o wniesieniu skargi kasacyjnej raportem 13/2021.
AAAAABBBBBCCCCC