Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
10
/
2022
Data sporządzenia:
2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r., powołało na nową kadencję następujące osoby do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.: 1. Pana Jubo Liu; 2. Pana Viswanath Vaidyanathan; 3. Pana Tomasza Siembidę; 4. Pana Ramesh Rajentheran (na niezależnego Członka Rady Nadzorczej); 5. Pana Nicola Cadei; 6. Panią Valery Yeo; 7. Pana Jia Li; 8. Pana Dariusza Trzeciaka (na niezależnego Członka Rady Nadzorczej). Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli stosowne oświadczenia, które znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce Zwyczajne Walne Zgromadzanie. Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze Statutem Spółki - § 19 Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wyznacza ze swojego grona Rada Nadzorcza. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A. znajdują się w załączeniu.
AAAAABBBBBCCCCC