Rezygnacja osoby nadzorującej Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
5
/
2022
Data sporządzenia:
2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Yuhong Geng rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji jest chęć skupienia się na dodatkowych obowiązkach zawodowych u obecnego pracodawcy. Zarząd Spółki pragnie podziękować Pani Yuhong Geng za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę. Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
AAAAABBBBBCCCCC