Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
4
/
2022
Data sporządzenia:
2022-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20.04.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie („UHY”) jako podmiot dokonujący przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2022 r., 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r. oraz przeglądu sprawozdań finansowych na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2023 r. i 30 czerwca 2024 r. (jednostkowych i skonsolidowanych). Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umów z UHY w tym zakresie. UHY jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3115. Spółka nie korzystała z usług UHY w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
AAAAABBBBBCCCCC