Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A. - korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
12
/
2021
Data sporządzenia:
2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A. - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2021 z dnia 28.06.2021 Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”/”BIOTON S.A.”) przekazuje uzupełnienie informacji co do poniższych osób: • Pana Khee Wee Hau; • Pani Yuhong Geng; • Pana Tomasza Siembidę. Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
AAAAABBBBBCCCCC