Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
2
/
2021
Data sporządzenia:
2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki BIOTON S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Dr Hao Fan ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 marca 2021 roku. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Zarząd Spółki pragnie podziękować Panu Dr Hao Fan za jego wkład w rozwój Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.