Zmiana porządku obrad ZWZ Bioton S.A. zwołanego na dzień 19.06.2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
12
/
2020
Data sporządzenia:
2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zmiana porządku obrad ZWZ Bioton S.A. zwołanego na dzień 19.06.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19 czerwca 2020 roku, po punkcie: „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.” wprowadzony został następujący punkt: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie nowej liczby członków Rady Nadzorczej”. Powyższa zmiana została dokonana w oparciu wniosek akcjonariusza - AIS Investment 2 sp. z o.o. wraz ze zgłoszeniem kandydata na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Treść nowego porządku obrad wraz z ogłoszeniem oraz CV kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.