Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
11
/
2020
Data sporządzenia:
2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godz. 10:00, w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.