Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
9
/
2020
Data sporządzenia:
2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14.05.2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Adama Polonka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na kolejną 3-letnią kadencję. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem upływu poprzedniej kadencji, tj. 23.06.2020 r. Pan Adam Polonek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Od 2006 r. jest pracownikiem firmy BIOTON, gdzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych firmy BIOTON. W latach 2000 – 2006 zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland) na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora. Był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów. Działalność Pana Adama Polonka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Adam Polonek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Polonek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.