Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
10
/
2020
Data sporządzenia:
2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14.05.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 00-676 Warszawa („BDO”), jako podmiot dokonujący przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r. oraz przeglądu sprawozdań finansowych na dzień 30 czerwca 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. (jednostkowych i skonsolidowanych). Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umów z BDO w tym zakresie. BDO jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355. Spółka nie korzystała z usług BDO w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.