Raport roczny R 2019

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R
2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy
2019
obejmujący okres
od 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według
MSSF
w walucie
data przekazania:
2020-04-14
BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON
Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-516
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Starościńska
5
(ulica)
(numer)
022 7214001
022 7214004
(telefon)
(fax)
bioinfo@bioton.com
www.bioton.com
(e-mail)
(www)
5210082573
001384592
(NIP)
(REGON)
(firma audytorska)