Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2020

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
3
/
2020
Data sporządzenia:
2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) będzie przekazywać raporty okresowe w roku 2020 w następujących terminach: 1. skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne: • za I kwartał 2020 r. – 30.04.2020 r., • za III kwartał 2020 r. – 30.10.2020 r., 2. skonsolidowany "rozszerzony" raport półroczny: • za I półrocze 2020 r. – 31.08.2020 r., 3. raporty roczne za rok 2019: • jednostkowy – 14.04.2020 r., • skonsolidowany – 14.04.2020 r. Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 r. Ponadto zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki. Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.