Zawarcie Wiążacego Listu Intencyjnego z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
1
/
2020
Data sporządzenia:
2020-01-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zawarcie Wiążacego Listu Intencyjnego z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2020 roku otrzymał podpisany Wiążący List Intencyjny („WLI”) z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd ("Gloria") oraz SciGen PTE.Ltd. Na podstawie WLI, Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd jest zobowiązana do zapłaty Spółce kwoty ugodowej w wysokości 9 milionów dolarów USA tytułem finalnej ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z Umową Dostawy i Dystrybucji z dnia 23 sierpnia 2015 roku i Pierwszym Aneksem do UDD z dnia 31 grudnia 2016 roku (łącznie dalej jako „UDD”). Gloria zapłaci Spółce pierwszą transzę w kwocie 3 milionów dolarów USA w ciągu 10 dni od podpisania WLI. Gloria zapłaci Spółce końcową kwotę w wysokości 6 milionów dolarów USA w dniu bądź przed 16 lutego 2020 roku. Po otrzymaniu pełnej zapłaty, Spółka oraz Gloria postanawiają zwolnić się ze wszystkich swoich zobowiązań umownych oraz wszystkich innych zobowiązań prawnych względem siebie, wynikających z UDD lub z nią związanych oraz rozwiązać UDD. W celu uniknięcia wątpliwości, po otrzymaniu pełnej zapłaty, Spółka zrzeka się z wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych działań, roszczeń, żądań o dowolnym charakterze wynikających z UDD lub z nią związanych. Jeśli Gloria nie wywiąże się w pełni ze swojego zobowiązania wynikającego z WLI, WLI rozwiązuje się i staje się bezskuteczne, a Spółce nadal przysługiwać będzie prawo do rozpoczęcia zamierzonego postępowania arbitrażowego przeciwko Glorii w odniesieniu do wszystkich strat i szkód wynikających z UDD. WLI podlega pod prawo HongKongu. Miejscem rozstrzygania sporów będzie Hong Kong International Arbitration Centre (“HKIAC”), które to spory będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem arbitrażu HKIAC, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 16/08/2019 o wypowiedzeniu UDD przez Glorię.