Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
39
/
2019
Data sporządzenia:
2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka” i/ lub „Bioton S.A.”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2019 r., odwołało następujące osoby z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.: • Pana Mark Ming-Tso Chiang; • Pana Bo Qi; • Pana Gary He. Jednocześnie Zarząd, informuje, iż uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A. powołano następujące osoby: • Pana Hao Fan; • Pana Nicola Cadei; • Pana Wei Ming Tan. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Jednocześnie Spółka wskazuje, że w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje odnośnie nowych członków Rady Nadzorczej, po otrzymaniu od nich oświadczenia, co do wymogów wskazanych w § 10 ust 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tj: „5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; 6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.” Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.