Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
40
/
2019
Data sporządzenia:
2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. otrzymał oświadczenia od nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.: Pana Hao Fan; Pana Nicola Cadei; Pana Wei Ming Tan. Żadna z w/w osób nie prowadzi w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla Spółki. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 10 ust 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.